Προσωπικό του Πανεπιστημίου

Το προσωπικό που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

•  Δ.Ε.Π. (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό). Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διδακτορικό δίπλωμα. Το Δ.Ε.Π. διακρίνεται σε τέσσερις βαθμίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες.

•  Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες, που είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών.

•  Ε.Τ.Ε.Π: Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων, των Εργαστηρίων, των Κλινικών και λοιπών λειτουργικών μονάδων του Τμήματος ανήκει στην ευθύνη του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

•  Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι..

Τέλος υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων με διάφορα καθήκοντα.