Σύγχρονη διάρθρωση του Πανεπιστημίου

Από το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 άρχισε η ισχύς του Νόμου 1268/82 (Φ.Ε.Κ. 87/16.7.82) "Για τη δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι)".

Με το Νόμο αυτό κάθε Πανεπιστήμιο συγκροτείται από τις Σχολές. Οι Σχολές "καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστημών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστημονική εξέλιξη αλληλεπίδρασή τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία τους συντονισμός".

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συγκροτείται από τις παρακάτω Σχολές:

•  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

•  ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

•  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

•  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

•  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Τα Τμήματα που την αποτελούν δηλαδή Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής λειτουργούν αυτοδύναμα)

Λειτουργούν επίσης ως ανεξάρτητα Τμήματα τα εξής:

•  Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)

•  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

•  Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική ηλικία

•  Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

•  Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης

Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Κάθε Τμήμα "αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών ενός Τμήματος οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο".

Κάθε Τμήμα διαιρείται σε Τομείς. Κάθε Τομέας "συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης".

Τα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι: η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης. Τον Πρύτανη κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρούν τρεις Αντιπρυτάνεις, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες που αναθέτει σε καθέναν από αυτούς το Πρυτανικό Συμβούλιο. Διοικητικά όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσμητεία, και ο Κοσμήτορας. Διοικητικά όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Τον Πρόεδρο αντικαθιστά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει, ο Αναπληρωτής Προέδρου. Διοικητικά όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών προβλέπονται από το νόμο 1268/82, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και ο Κοσμήτορας, είναι αιρετά πρόσωπα που εκλέγονται για μία τριετία από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, με διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο 1268/82, καθώς και από μεταγενέστερες τροποποιητικές διατάξεις. Επίσης ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Προέδρου, οι Διευθυντές των Τομέων και τα μέλη της Γ.Σ. είναι αιρετά πρόσωπα, οι δύο πρώτοι με διετή θητεία και οι υπόλοιποι με ετήσια. Σε όλες τις διαδικασίες και τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων συμμετέχουν και οι φοιτητές, εκτός από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης), η οποία είναι αρμόδια για θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών .