WebMail
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Διοικητική Οργάνωση :

Όργανα Διοίκησης του Τμήματος

Η βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα είναι το Τμήμα, το οποίο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης και χορηγεί ενιαίο πτυχίο το οποίο όμως μπορεί να έχει κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις. Τμήματα τα οποία αντιστοιχούν σε συγγενείς επιστήμες συγκροτούν μια Σχολή. Το Τμήμα Βιολογίας μαζί με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Γεωλογίας και Πληροφορικής συγκροτούν, τη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Βιολογίας όπως και όλων των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας, σύμφωνα με το ν. 1268/82, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 2083/92, είναι: Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με το νόμο 2817/2000, άρθρο 13, §6α, απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, εφόσον μέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα. Η καθεμία από τις εν λόγω τρεις κατηγορίες προσωπικού συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα.

Σε γενικές γραμμές η Γ.Σ. αποφασίζει για θέματα, όπως: το πρόγραμμα και ο κανονισμός σπουδών, η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, επικύρωση των αποφάσεων των Τομέων (αναθέσεις διδασκαλίας, συγγράμματα κ.ά.) και του Δ.Σ. (κατανομή πιστώσεων), προκήρυξη θέσεων και εκλογή νέων μελών Δ.Ε.Π. Τέλος επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που ήθελε απασχολήσει το Τμήμα και πάντα σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 2083/92.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων, δύο προπτυχιακούς φοιτητές, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ή των βοηθών - επιμελητών - επιστημονικών συνεργατών (όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν).

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. καθορίζονται από το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2083/92.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει κατά τη λειτουργία των οργάνων αυτών. Εισηγείται στη Γ.Σ. για τα διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς της, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

Το ανώτερο όργανο του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος. Στη Σύγκλητο συμμετέχουν: ο Πρόεδρος του Τμήματος ως τακτικό μέλος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ως αναπληρωματικό μέλος. Εκ περιτροπής, κάθε δεύτερο περίπου έτος, ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος ένας εκπρόσωπος από τις βαθμίδες Αν. Καθηγητή, Επ. Καθηγητή και Λέκτορα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος με σειρά βαθμίδας την οποία καθορίζει ο Πρύτανης. Και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρχή της σελίδας


 
Πρόεδρος

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2011 έχει εκλεγεί ο Καθηγητής του Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης. Αναπληρωτής Προέδρου για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Βοτανικής κ. Κυριάκος Γεωργίου.

Αρχή της σελίδας


 
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Προέδρου, τους Διευθυντές των Τομέων, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π (όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στον κλάδο) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Καθηγητής Εμμανουήλ Φραγκούλης
Αναπληρωτής Προέδρου: Αναπλ. Καθηγητής Κυριάκος Γεωργίου
Μέλη: Καθηγητής Ισίδωρος Μπέης
  Καθηγητής Γεώργιος Βερροιόπουλος
  Καθηγητής Βασίλειος Γαλάτης
  Καθηγήτρια Αθηνά Οικονόμου - Αμίλλη
  Καθηγητής Μιλτιάδης Τύπας
  Καθηγητής Κων/νος Βοργιάς
  Καθηγητής Λουκάς Μαργαρίτης
  Ενας Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
Εκπρόσωπος Μεταπ/κών φοιτητών: Ένας εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών φοιτητών
   
Εκπρόσωποι φοιτητών:

Δύο εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

Αρχή της σελίδας


 
Γενική Συνέλευση

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 είναι τα εξής:

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΟΜΕΩΝ:
  • Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Βοηθών & Επιστημονικών Συνεργατών

  Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ε.Τ.Ε.Π.
 • Δύο εκπρόσωποι

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ε.Ε.ΔΙ.Π
 • Βασιλική Κρικώνη-Κυρίτση

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Τέσσερις εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και δύο εκπρόσωποι στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Ορίζονται κατ' έτος από το Δ.Σ. των φοιτητών (50% των μελών ΔΕΠ)

Αρχή της σελίδας


Γραμματεία

Πληροφορίες σχετικά με τη γραμματεία του τμήματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αρχή της σελίδας


Όργανα Διοίκησης Τομέων

Το κάθε Τμήμα διαιρείται σε Τομείς . Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών (έως δύο) , και ανά ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

Η Γ.Σ. του Τομέα εκλέγει το Διευθυντή του Τομέα, συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος, υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών, κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, εκλέγει Διευθυντές των Εργαστηρίων του Τομέα, αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα και γενικά για κάθε θέμα που μπορεί να απασχολήσει τον Τομέα.

Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Για τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων ορίζονται οι παρακάτω εκπρόσωποι των Φοιτητών:

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Κοδοσάκη Ελευθερία - Χατζώκου Δήμητρα
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τριανταφύλλου Ευάγγελος - Λεοντής Άρης
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Ταγκαρέλη Σοφία - Κωστόπουλος Ιωάννης
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τσικαλάκη Κατερίνα - Χριστοπούλου Νατάσα
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γαρουφαλή Φωτεινή
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ Τρυπάκη Χαρά - Γαβριηλίδου Μαρίνα
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΟΥ Κομσέλη Ειρήνη - Τσιάκα Μαρία

Αρχή της σελίδας


Φοιτητικός Σύλλογος

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών "Ο Ησίοδος", αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο των φοιτητών του Τμήματός μας. Οι φοιτητές ταυτόχρονα με την εγγραφή τους γίνονται αυτόματα μέλη του Συλλόγου.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η επίλυση των προβλημάτων των φοιτητών, στα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διδασκαλία, το περιεχόμενο των σπουδών και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Προωθεί τα αιτήματα των φοιτητών προς το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. του Τμήματος και γενικά αγωνίζεται για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και της καθημερινής παρουσίας των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον διοργανώνει εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, επιστημονικού, πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και επαγγελματικών προοπτικών. Βασικός του στόχος είναι η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση/συμμετοχή των φοιτητών στα κοινά του συλλόγου.

Όργανα του Φοιτητικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) καθώς και οι Επιτροπές Ετών.

Η Γ.Σ. αποτελεί το κυρίαρχο όργανο και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά το Σύλλογο. Κάθε χρόνο συγκαλούνται δύο τουλάχιστον Γ.Σ., αλλά και έκτακτες όταν οι περιστάσεις το απαιτούν .

Το Δ.Σ. είναι επταμελές και εκπροσωπεί το σύλλογο κατά τη διάρκεια του έτους .Τα μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ. εκλέγονται με τη μέθοδο της απλής αναλογικής, κάθε χρόνο, κατά τις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται στα μέσα της άνοιξης.

Οι Επιτροπές Ετών είναι πενταμελείς και εκλέγονται κάθε χρόνο από τους φοιτητές κάθε έτους σπουδών. Σκοπός τους είναι η καταγραφή των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε έτος καθώς και προτάσεων για την επίλυσή τους και προώθηση τους στα αρμόδια όργανα.

Ο Φοιτητικός σύλλογος εκπροσωπείται στα όργανα διοίκησης του Τμήματος , όπως στη Γ.Σ. του Τμήματος, στις Γ.Σ. των Τομέων, στο Δ.Σ. του Τμήματος καθώς και μόνιμες επιτροπές όπως η επιτροπή προγράμματος σπουδών. Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη Πρυτάνεων (80% του συνόλου των μελών ΔΕΠ) , Κοσμήτορα (ομοίως) και Προέδρου του Τμήματος(50% του συνόλου των μελών ΔΕΠ).

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μέλος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.).

Το γραφείο του Συλλόγου βρίσκεται στην είσοδο του Τμήματος Βιολογίας από την πλευρά του Τμήματος Μαθηματικών. Οι επίσημες ανακοινώσεις/ θέσεις του Συλλόγου εμφανίζονται σε δύο πίνακες ανακοινώσεων (στον πρώτο όροφο του Τμήματος και στην είσοδο του αμφιθεάτρου 11Β), καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας.

Αρχή της σελίδας


 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας. Copyright 2005, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τελευταία ενημέρωση Saturday, 10 October, 2009 21:33

Administration by Ioannis K. Alexopoulos (jalexopbiol.uoa.gr)