WebMail
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Προγράμματα Σπουδών: Μεταπτυχιακές Σπουδές: Διδακτορικά Διπλώματα:

Aναζήτηση στον ιστότοπο του "Τμήματος Βιολογίας".

 


Στη σελίδα αυτή αναφέρεται ο Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών (Δ.Δ.) στο Τμήμα Βιολογίας.

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών (Δ.Δ.)

Σύμφωνα με Ν. 2083/92 και την Υ.Α. Φ. 711/33/Β7/295/95 «Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών».

(Τελική πρόταση, Ιούλιος 2004)

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. (όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν. 2083/92)

(α) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας. Απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Αποφασίζει για την προκήρυξη των θεμάτων διδακτορικών διατριβών, την επιλογή των υποψηφίων, τη συγκρότηση και τροποποίηση των 3μελών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Τ.Σ.Ε.), τη συγκρότηση των 7μελών εξεταστικών επιτροπών (Ε.Ε.Ε.) και προβαίνει στην αναγόρευση των υποψηφίων σε Διδάκτορες.

(β) Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.). Απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας του Π.Μ.Σ. (Ν. 2083/92 §1δ) σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την ερευνητική πολιτική που χαράσσει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

(γ) Επιτροπές Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.). Απαρτίζονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. εκάστου Τομέα (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ.) και έχουν την ευθύνη της επιλογής του καταλληλότερου υποψήφιου για κάθε προκηρυγμένη θέση εκπόνησης Δ.Δ. υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα. Η απόφαση των Ε.Ε.Υ.Δ. προωθείται για επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ. μέσω της Σ.Ε.Π.Μ.Σ.

(δ) 3μελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές (Τ.Σ.Ε.). Συγκροτούνται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Ε.Ε.Υ.Δ. και έχουν την ευθύνη (ιδιαίτερα ο επιβλέπων) της καθοδήγησης του υποψήφιου Διδάκτορα στην έρευνα, της παρακολούθησης της πορείας του έργου του, καθώς και της επίβλεψης της συγγραφής της Δ.Δ.

(ε) 7μελείς Εξεταστικές Επιτροπές (Ε.Ε.Ε.). Απαρτίζονται από τα 3 μέλη της Τ.Σ.Ε. (ή τα δύο, αν ένα δεν είναι μέλος Δ.Ε.Π.) και τα υπόλοιπα 4 (ή, κατά περίπτωση, 5) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από γνώμη της Σ.Ε.Π.Μ.Σ. (Ν. 2083/92 §1β) με βάση εισήγηση της αντίστοιχης Τ.Σ.Ε. Η Τ.Σ.Ε. εισηγείται τη σύνθεση της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά την αποδοχή της τρίτης έκθεσης προόδου (γραπτή και προφορική -δημόσια- παρουσίαση) του υποψήφιου διδάκτορα. Οι Ε.Ε.Ε. αποτελούνται αποκλειστικά από μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον τρία πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή, ενώ τέσσερα να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Αρμοδιότητα των Ε.Ε.Ε. είναι η εξέταση του υποψηφίου κατά την τελική δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής και έγκρισή της με βασικό κριτήριο τη συμβολή της σχετικής έρευνας στην προαγωγή της επιστήμης.

(στ) Διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας συνεπικουρούμενη από τις Γραμματείες των Τομέων.

Αρχή της σελίδας


2. Διαδικασία Προκήρυξης Θεμάτων Διδακτορικών Διατριβών

(α) Οι Τομείς, μετά από εισήγηση των μελών Δ.Ε.Π., καθορίζουν θέματα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών δύο φορές το χρόνο, μέχρι τη 15 η Ιανουαρίου και 15 η Ιουνίου αντίστοιχα , και τα διαβιβάζουν στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. για συνέχιση της διαδικασίας προκήρυξης. Κάθε θέμα συνοδεύεται απαραίτητα με το όνομα του μέλους Δ.Ε.Π. που το πρότεινε και το οποίο θα αποτελέσει τον επιβλέποντα διεξαγωγής της διδακτορικής διατριβής. Η διατύπωση του θέματος μπορεί να έχει κάποια ευρύτητα με σκοπό την εξασφάλιση κατανόησης του σχετικού γνωστικού αντικειμένου από όλους τους ενδιαφερόμενους. Είναι δυνατόν, εάν θεωρηθεί αναγκαίο, να επαναδιατυπωθεί το θέμα, μετά την κατάθεση και δημόσια παρουσίαση της τελικής έκθεσης προόδου του υποψηφίου, οπότε και οριστικοποιείται ως τίτλος της διατριβής.

(β) Στις εισηγήσεις των Τομέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και θέματα διατριβών, οι οποίες, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης και προώθησης του Π.Μ.Σ., απαιτούν συνεργασία με αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ιδρύματα που διαθέτουν επάρκεια επιστημονικού προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Στις περιπτώσεις αυτές, μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης ερευνητικής εργασίας εκπονείται στο ενδιαφερόμενο Ερευνητικό Ίδρυμα. Για την προκήρυξη τέτοιων θεμάτων απαιτείται η προηγούμενη συνεννόηση (στα πλαίσια της επιστημονικής συγγένειας και κατά προτίμηση της συνεργασίας, όπως αυτή αποδεικνύεται από την ύπαρξη κοινών δημοσιεύσεων) ενός μέλους του ενδιαφερομένου Ερευνητικού Ιδρύματος με ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο, με τη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Τομέα, αναλαμβάνει το ρόλο του επιβλέποντα διεξαγωγής της διδακτορικής διατριβής.

(γ) Στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία:

i. Τα θέματα διαβιβάζονται στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ., η οποία και εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με την πολιτική που έχει χαράξει το Τμήμα. Η Γ.Σ.Ε.Σ αποφασίζει την προκήρυξη των θεμάτων μέχρι τη 15 η Φεβρουαρίου και 15 η Σεπτεμβρίου αντίστοιχα .

ii. Η α πόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. διαβιβάζεται άμεσα για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο μέχρι τη 15 η Μαρτίου και 30 η Σεπτεμβρίου αντίστοιχα και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων στη Γραμματεία του Τμήματος η 15 η Απριλίου και 30 η Οκτωβρίου αντίστοιχα.

iii. Τα δ ικαιολογητικά των υποψηφίων διαβιβάζονται στους Τομείς μέχρι την 30 η Απριλίου και 15 η Νοεμβρίου αντίστοιχα.

iv. Οι Επιτροπές Επιλογής υποψηφίων διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.) προβαίνουν σε επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για κάθε προκηρυγμένη θέση και διαβιβάζουν τις αποφάσεις τους μέχρι 30 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. η οποία και εισηγείται την επικύρωσή τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

v. Απόφαση - επικύρωση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. το αργότερο μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ και 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ αντίστοιχα.

Συνοπτικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

 

Α - περίοδος

Β-περίοδος

1. Νέα θέματα Δ.Δ.- Προτάσεις Τομέων

15 Ιανουαρίου

15 Ιουνίου

2. Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. (για προκήρυξη νέων θεμάτων)

15 Φεβρουαρίου

15 Σεπτεμβρίου

3. Διαβίβαση στον ημερήσιο τύπο

15 Μαρτίου

30 Σεπτεμβρίου

4. Κατάθεση δικαιολογητικών

15 Απριλίου

30 Οκτωβρίου

5. Διαβίβαση δικαιολογητικών στους Τομείς

30 Απριλίου

15 Νοεμβρίου

6. Επιλογή

30 Μαΐου

30 Νοεμβρίου

7. Επικύρωση από Γ.Σ.Ε.Σ.

30 Ιουνίου

15 Δεκεμβρίου

(στ) Σε εξαιρετικές/έκτακτες περιπτώσεις μπορούν να γίνονται και ενδιάμεσες προκηρύξεις μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

(ζ) Εξαιρούνται της διαδικασίας προκήρυξης οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), (Ν. 2083/92, άρθρο 12, § 4β: «... ο μεταπτ. φοιτητής με αίτησή του μπορεί να συνεχίσει για απόκτηση διδακτ. διπλώματος »), εφόσον αυτό υφίσταται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, ή πρόκειται για Διατμηματικό Μ.Δ.Ε. στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Βιολογίας και έχει την ευθύνη συντονισμού, και εφόσον το θέμα αποτελεί συνέχεια της διπλωματικής εργασίας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μ.Δ.Ε., όπως προκύπτει μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση Γ.Σ. Τομέα η οποία και διαβιβάζεται για έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ.

Αρχή της σελίδας


3. Δικαίωμα Συμμετοχής και Υποβολή Δικαιολογητικών

(α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου πτυχίου ανωτάτων σπουδών της αλλοδαπής, όπως επίσης και οι πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ.

(β) Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη δημοσίευση της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο.

(γ) Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι περάτωσαν επιτυχώς τον κύκλο των προπτυχιακών σπουδών, αλλά εκκρεμεί η επίσημη απονομή πτυχίου, δηλαδή η ορκωμοσία τους. Η επιτυχής περάτωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών πιστοποιείται με την υποβολή ειδικού δικαιολογητικού που εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος φοίτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, αντίγραφο του επίσημου τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου και 15 Νοεμβρίου, δηλαδή πριν την έναρξη της αντίστοιχης φάσης επιλογής.

Αρχή της σελίδας


4. Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων

(α) Η επιλογή πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.), η οποία, συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ του αρμόδιου Τομέα. Η Ε.Ε.Υ.Δ. αποφασίζει, μετά από εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που έχει προτείνει το θέμα. Πέραν των τυπικών προσόντων (Πτυχίο, κτλ., Ν2083/92) συνεκτιμώνται τα πιο κάτω κριτήρια.

i. Βαθμός Πτυχίου « λίαν καλώς » ή επίδοση ίση ή μεγαλύτερη του « 7 » σε σχετικά με το αντικείμενο της προκηρυγμένης θέσης προπτυχιακά μαθήματα, όπως επίσης, η επίδοσή του υποψηφίου στη Διπλωματική Εργασία του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών (αν υπάρχει) . Ως « σχετικά » θεωρούνται εκείνα τα προπτυχιακά μαθήματα που έχουν χαρακτήρα υποβάθρου στο γνωστικό αντικείμενο του προκηρυγμένου θέματος και ως εκ τούτου καθορίζονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Υ.Δ.

ii. Επαρκής γνώση της Αγγλικής (τουλάχιστον first certificate ) με σκοπό την εξασφάλιση της επιστημονικής επικοινωνίας και της απρόσκοπτης πρόσβασης στη σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφίας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι και οι Έλληνες του εξωτερικού οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα και η σχετική διαπίστωση θα πραγματοποιείται με ευθύνη της Ε.Ε.Υ.Δ.

iii. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ερευνητική - εργαστηριακή εμπειρία, κτλ.

iv. Συστατικές επιστολές

v. Συνέντευξη με μέριμνα της Ε.Ε.Υ.Δ.

(γ) Η απόφαση της επιτροπής επιλογής υποβάλλεται στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. και μετά για επικύρωση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με ειδικό έντυπο, στο οποίο αναγράφεται, επίσης, η προτεινόμενη σύνθεση της αντίστοιχης Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής , καθώς και τα τέσσερα μαθήματα , τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει κάθε υποψήφιος Διδάκτορας. Στην περίπτωση κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.-« Master » ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, η Ε.Ε.Υ.Δ. και ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μπορεί να απαλλάξει τον υποψήφιο από την παρακολούθηση ενός ή και των τεσσάρων μαθημάτων.

(δ) Ειδικές περιπτώσεις:

i. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το αντικείμενο των Προπτυχιακών Σπουδών του υποψηφίου δεν έχει άμεση σχέση με τις Βιολογικές επιστήμες, ή πρόκειται για κατόχους διπλωμάτων τύπου M.Sc. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή Μ.Δ.Ε. άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ή με αντικείμενο που δεν εμπεριέχεται πλήρως στο γνωστικό πεδίο που έχει προκηρυχθεί, η Ε.Ε.Υ.Δ. προχωρεί σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, με εξεταστέα ύλη που καθορίζεται ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης θέσης. Επίσης, η Ε.Ε.Υ.Δ. μπορεί να χρεώσει στον υποψήφιο την παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων. (Εν προκειμένω επιλέγεται «υπό προϋποθέσεις» και αποτυχία του υποψηφίου σε δύο εξεταστικές περιόδους ενός προπτυχιακού μαθήματος συνεπάγεται τη διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος).

ii. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορικό στο Τμήμα Βιολογίας, θα πρέπει για να γίνουν δεκτοί, να έχουν αποκτήσει προηγουμένως τίτλο ΜΔΕ του Τμήματος, ή διατμηματικό του Τμήματος Βιολογίας με άλλο Τμήμα ΑΕΙ ή M . Sc . άλλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή, για τη διαδικασία επιλογής ισχύουν τα προαναφερθέντα.

(ε) Δεν εξαιρούνται της διαδικασίας επιλογής υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί ως "μεταπτυχιακοί φοιτητές" ή ως "ερευνητές" από Ερευνητικά Ιδρύματα ( Δημόκριτος , Παστέρ , Φλέμιγκ , κ.λ.π.) ή είναι υπότροφοι Ι.Κ.Υ . Ωστόσο, η εξασφάλιση οικονομικής επιχορήγησης και εργαστηριακών εγκαταστάσεων, όπου θα εκπονηθεί το κύριο ερευνητικό μέρος της διατριβής, λαμβάνονται υπόψη υπέρ του υποψηφίου.

Αρχή της σελίδας


5. Ορισμός και Αρμοδιότητες της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής

(α) Η 3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και σύμφωνα με ό,τι ορίζει το άρθρο 12, § 5 α΄ του Ν. 2083/1992, απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή αναπληρωτή Καθηγητή ή του επίκουρου Καθηγητή και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. από τα οποία μπορεί το ένα να είναι Λέκτορας, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος. Το μέλος του ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Ε.Ε.Υ.Δ. Ως επιβλέπων της διεξαγωγής της Δ.Δ., ορίζεται το μέλος ΔΕΠ που πρότεινε το θέμα, ενώ η συμμετοχή των δύο άλλων μελών πραγματοποιείται με κριτήριο το βαθμό συγγένειας προς το γνωστικό αντικείμενο, όπως και την επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.

(β) H Τ.Σ.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει το ερευνητικό έργο του υποψήφιου διδάκτορα μέσω των εκθέσεων προόδου, οι οποίες παρουσιάζονται γραπτά και προφορικά , και είναι συνολικά τρεις και υποβάλλονται σε χρονική μεταξύ τους απόσταση όχι μικρότερη των 12 μηνών. Η αποδοχή των εκθέσεων από την Τ.Σ.Ε. βεβαιώνεται με ειδικό έντυπο το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με τη γραπτή έκθεση προόδου, στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. και εν συνεχεία προωθείται για έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. ( Βλέπε 7- ζ΄ σχετικά με το μέγιστο χρόνο υποβολής της πρώτης έκθεσης προόδου ).

(γ) Μετά την τρίτη έκθεση προόδου, ο υποψήφιος σε συνεννόηση με την Τ.Σ.Ε. παρουσιάζει σε ανοιχτό σεμινάριο το σύνολο των πειραματικών δεδομένων και συμπερασμάτων. Εφόσον η Τ.Σ.Ε. κρίνει ότι το έργο που έχει επιτελέσει ο υποψήφιος στοιχειοθετεί ολοκληρωμένη διδακτορική διατριβή εγκρίνει τη συγγραφή της, διαμορφώνει τον τελικό τίτλο της και προτείνει εγγράφως προς τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. τη συγκρότηση της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 2083/92, άρθρο 12 §4β. Ο υποψήφιος συντάσσει περίληψη της Διατριβής (μέγιστο 1.000 λέξεις) η οποία υπογράφεται από την Τ.Σ.Ε. και διανέμεται στα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία σε προσεχή συνεδρίαση επικυρώνει τη συγκρότηση της Ε.Ε.Ε. Σημειώνεται, ότι η δυνατότητα σύστασης της Ε.Ε.Ε. προϋποθέτει από πλευράς υποψηφίου, ( i ) την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων και ( ii ) να έχει τουλάχιστον μία δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, η οποία επισυνάπτεται στην τελική έντυπη μορφή της διδακτορικής διατριβής.

(δ) Η 7μελής Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.) απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Τ.Σ.Ε. συμπληρούμενη από άλλα (4 ή 5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας, με αποδεδειγμένη συγγένεια προς το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, ή προς ένα ειδικό μέρος αυτής. Με μέτρο τη συγγένεια προς το γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων ή και άλλων ΑΕΙ, όχι όμως ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας . Τρία από τα επτά μέλη της Ε.Ε.Ε. πρέπει απαραίτητα να ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή (Ν. 2083/92), ενώ τουλάχιστον τα τέσσερα από τα επτά μέλη Δ.Ε.Π. της Ε.Ε.Ε. πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα Βιολογίας. Η 7μελής εξεταστική επιτροπή αφού παραλάβει το τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής καλεί με ευθύνη του επιβλέποντα τον υποψήφιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για τη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Δ.Δ.

(ε ) Η τελική υποστήριξη της Δ.Δ. πραγματοποιείται δημόσια ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει καταθέσει την τελική έντυπη μορφή της διατριβής του, ( i ) στα μέλη της Ε.Ε.Ε., ( ii ) στη Γραμματεία του Τμήματος -δύο αντίτυπα-, και ( iii ) στους Τομείς του Τμήματος. Μετά την προφορική παρουσίαση της διατριβής, τα μέλη της Ε.Ε.Ε. υποβάλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο και εν συνεχεία αποφασίζουν για την έγκριση και τη βαθμολογία της. Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών και με βασικό κριτήριο το εάν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη (Ν. 2083/92). Η απόφαση της Ε.Ε.Ε. προωθείται προς τη Γραμματεία του Τμήματος με σχετικό έντυπο υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της. Τέλος, σε προσεχή συνεδρία της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ακολουθεί η σύμφωνα με το Νόμο διαδικασία αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα.

Αρχή της σελίδας


6. Έναρξη και Χρονική διάρκεια

(α) Έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτορικού Διπλώματος, ορίζεται για κάθε περίοδο, η 1 η Οκτωβρίου και η 1 η Φεβρουαρίου , αντίστοιχα.

(β) Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής καθορίζεται σε 6 (έξι) εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος σε 12 (δώδεκα) εξάμηνα και μπορεί να παραταθεί σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Τ.Σ.Ε.

(γ) Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής προσδιορίζεται με την υποβολή της τελικής (τρίτης) έκθεσης προόδου και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ανοικτό σεμινάριο.

(δ) Ειδικά για υποψηφίους διδάκτορες κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διετούς φοίτησης, ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθορίζεται στα τέσσερα εξάμηνα και ο μέγιστος στα οκτώ εξάμηνα, και εφόσον το αντικείμενο της διατριβής αποτελεί συνέχεια της Διπλωματικής Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. . Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής δεν αποτελεί πλήρη συνέχιση της Διπλωματικής Εργασίας, ισχύει η παράγραφος 6β.

7. Κύκλος Παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

(α) Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς 4 μαθήματα , τα οποία καθορίζονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.) και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Τα μαθήματα καθορίζονται με κριτήριο τη συνάφειά τους προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και επιλέγονται μεταξύ των 8 ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από τη Γ.Σ.Ε.Σ., καθώς και από το σύνολο των μαθημάτων όλων των κύκλων Μ.Δ.Ε. που λειτουργούν στο Τμήμα (Υ.Α.-Φ. 711/33/Β7/295-1995, άρθρο 6 §3).

(β) Μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Υ.Δ, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανάλογα με τη συνάφεια του γνωστικού πεδίου με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, μπορούν να απαλλαγούν από την παρακολούθηση ορισμένων ή και των τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων.

(γ) Τα 8 ειδικά μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται σήμερα με ευθύνη των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας για τους υποψήφιους διδάκτορες είναι:

Χειμερινό εξάμηνο:

1. Θέματα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (Τομέας Βιοχ. και Μοριακής Βιολογίας)

2. Θέματα Γενετικής (Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας)

3. Φυσιολογία Ζώων - Ανοσολογία (Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου)

4. Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί των Μεσογειακών Φυτών (Τομέας Βοτανικής)

Εαρινό εξάμηνο:

5. Κυτταρική Βιολογία και Βιοφυσική (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)

6. Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών (Τομέας Βοτανικής)

7. Οικολογικά Συστήματα (Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής)

8. Εντομολογία (Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας)

Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων ορίζονται από τους αντίστοιχους Τομείς

(δ) Ως ενδεικτική ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίζεται η 1 η Οκτωβρίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και η 1 η Φεβρουαρίου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Η διάρκεια επαρκούς διδασκαλίας ακολουθεί τα από το νόμο οριζόμενα για τις προπτυχιακές σπουδές.

(ε) Ο κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος ( πριν τη 15 η Σεπτεμβρίου και 15 η Ιανουαρίου, αντίστοιχα) τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει στο αμέσως επόμενο εξάμηνο, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι Τομείς που έχουν την ευθύνη της διδασκαλίας. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων είναι μικρός, το μάθημα διδάσκεται κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

(στ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στο τέλος καθ' ενός διδακτικού εξαμήνου με μέριμνα των υπευθύνων των μαθημάτων και των αντίστοιχων αρμόδιων Τομέων. Σε περίπτωση αποτυχίας διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Αποτυχία και στις εξετάσεις αυτές συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου Διδάκτορα από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων υπογράφουν τη βαθμολογική κατάσταση και την προωθούν προς την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη του επόμενου διδακτικού εξαμήνου .

(ζ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο των μαθημάτων και να έχει υποβάλει την 1 η έκθεση προόδου το αργότερο μέχρι το τέλος του 6 ου εξαμήνου εκπόνησης της Δ.Δ., αλλιώς διαγράφεται αυτόματα από το Π.Μ.Σ.

Αρχή της σελίδας


8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων

(α) Μετά την επιλογή τους, οι υποψήφιοι Διδάκτορες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και έχουν όλες τις παροχές που προβλέπει ο νόμος για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

(β) Μέσω του συλλογικού οργάνου τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και των πιθανών τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και για τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. σε θέματα που τους αφορούν.

(γ) Έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, μετά από αίτησή τους, με ευθύνη του επιβλέποντος.

(δ) Οφείλουν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος ( http :// www . biology . uoa . gr ) για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Τμήματος (σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις). Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της θεσμοθετημένης πλέον από το Τμήμα σειράς σεμιναρίων για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος.

(ε) Οφείλουν να δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε διδακτικό εξάμηνο. Η παρακολούθηση στα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτική.

(στ) Έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να ενημερώνεται ο επιβλέπων της Τ.Σ.Ε.

(ζ) Για θέματα που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, και δεν επιλύονται από την Τ.Σ.Ε., μπορούν να απευθύνονται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

(η) Στις περιπτώσεις διεξαγωγής του πειραματικού έργου σε ερευνητικά κέντρα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τον επιβλέποντα για την πορεία της διδακτορικής διατριβής.

(θ) Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον τους ζητηθεί από τον αρμόδιο Τομέα, θα πρέπει να προσφέρουν επικουρικό έργο, σε όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους (υποβοήθηση εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων), με μέγιστο κατά μέσο όρο τις 3 ώρες εβδομαδιαίως, μετέχοντας ενδεχομένως και στις ρυθμίσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης "περί ωριαίας αντιμισθίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών".

9. Άλλες διατάξεις

(α) Η Γραμματεία του Τμήματος, μετά την επιτυχή υποστήριξη της Δ.Δ. ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αποστέλλει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης -ΕΚΤ- (άρθρο 70, § 15 του Ν. 1566/85) τα ακόλουθα:

(i) Επίσημο διαβιβαστικό έγγραφο με τα στοιχεία της διατριβής (ονοματεπώνυμο διδάκτορα και τίτλο)

(ii) Αντίτυπο της διατριβής

(iii) Συμπληρωμένο από τον διδάκτορα «Δελτίο Ενημέρωσης Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών» που εκδίδεται και αποστέλλεται από το ΕΚΤ και ο διδάκτορας το παραλαμβάνει από την Γραμματεία του Τμήματος, και

(iv) Αντίτυπο της διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή pdf ή Word (Ms-Windows) - εάν είναι διαθέσιμο.

Αρχή της σελίδας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας. Copyright 2005, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τελευταία ενημέρωση Sunday, 9 December, 2007 23:18

Administration by Ioannis K. Alexopoulos (jalexopbiol.uoa.gr)