WebMail
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Προγράμματα Σπουδών: Προπτυχιακές Σπουδές: Κανονισμός Σπουδών:

Aναζήτηση στον ιστότοπο του "Τμήματος Βιολογίας".

Υποχρεώσεις Φοιτητών

Γενικές Υποχρεώσεις

Οι φοιτητές οφείλουν:

 • Να παρακολουθούν τις παραδόσεις ανελλιπώς.
 • Να παρακολουθούν τα Εργαστήρια ανελλιπώς (μία απουσία μπορεί να σημαίνει και απώλεια του μαθήματος για το τρέχον εξάμηνο).
 • Να προσέχουν και να φροντίζουν τα εργαστηριακά όργανα.
 • Να διατηρούν καθαρούς τους Πανεπιστημιακούς χώρους και να μη δημιουργούν φθορές στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Να προσέρχονται στη Γραμματεία εγκαίρως, για τις εγγραφές, τις ανανεώσεις των εγγραφών και τις δηλώσεις των μαθημάτων.
 • Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητές να καταθέτουν έγκαιρα τη βεβαίωση ιατρικής εξέτασης. Αν δεν την καταθέσουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους δεν θα λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου.
 • Να συμμετέχουν στα Πανεπιστημιακά όργανα στα οποία έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του Φοιτητικού Συλλόγου.
Εγγραφές

Τα ονόματα των φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα Βιολογίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με ειδικές καταστάσεις από το Υ.Ε.Π.Θ.

Η πρόσκληση για την εγγραφή τους γίνεται σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή και οι εισαγόμενοι χωρίς εξετάσεις, καθ' υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ( ασθενείς κ.λ.π.).

Για την εγγραφή του, ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για εγγραφή
β) Τίτλο απολύσεως: απολυτήριο, ή πτυχίο, ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε περίπτωση που υποβάλλεται πρωτότυπος τίτλος απολύσεως (απολυτήριο ή πτυχίο), αυτός μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
γ) Βεβαίωση πρόσβασης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
ε) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως και τα ονομαστικά του στοιχεία.

Η Γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται κάθε φορά από το Προεδρικό Διάταγμα που ισχύει, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Φοιτητής που δεν ενεγράφη ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δε γίνονται δεκτές, εκτός αν το Τμήμα κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη προσέλευση για εγγραφή και πάντως όχι μετά την παρέλευση ενός μηνός.

 

Αρχή της σελίδας


Σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας

Νομικό Καθεστώς

Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 1268/82, άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και άρθρο 1, παρ. 5 του Ν. 2188/94.

Άρθρο 24 «Πρόγραμμα σπουδών»
 1. Το Πρόγραμμα Σπουδών, περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.
 2. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για κάθε πτυχίο με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από γνώμη του Σ.Α.Π. (Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης) και των Σχολών και δε μπορεί να είναι μικρότερος από οκτώ.
 3. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό « διδακτικών μονάδων » (δ.μ.). Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε μια μέχρι τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.
 4. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθήματα. Με τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος σπουδών ορίζονται τα προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα από προαπαιτούμενα μαθήματα. Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
 5. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστο το 1/4 του Προγράμματος Σπουδών.
 6. Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Γ.Σ. του Τμήματος. Το πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γ.Σ. αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων.
 7. Η απόφαση της Γ.Σ. για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και στην Ε.Α.Γ.Ε. (Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών) και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
 8. Στα προγράμματα σπουδών ενός Τμήματος μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού, γίνεται με απόφαση της Κοσμητείας ή του Πρυτανικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, μετά από πρόταση των αντίστοιχων Τμημάτων ή Σχολών.
 9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο.
 10. Για όλα τα μαθήματα του προγράμματος Σπουδών καθορίζεται ο Τομέας που έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία τους. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να διδάσκονται από όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Απόκτηση Πτυχίου

Οι φοιτητές για την απόκτηση του πτυχίου είναι υποχρεωμένοι:

 • Να εγγραφούν, να παρακολουθούν και να εξεταστούν συνολικά με επιτυχία σε 36 μαθήματα του προγράμματος σπουδών: 22 υποχρεωτικά και 14 από τα 31 κατ' επιλογήν προσφερόμενα.
 • Να συμπληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστον 171 διδακτικών μονάδων στα 22 υποχρεωτικά μαθήματα και στα 14 κατ' επιλογήν μαθήματα. Οι μονάδες των μαθημάτων αναφέρονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα.
 • Να παρακολουθήσουν οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα. Έτσι ακόμη και αν ο φοιτητής έχει συμπληρώσει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις μέσα σε μικρότερο χρόνο, δεν είναι δυνατόν να καταστεί πτυχιούχος πριν συμπληρώσει τη φοίτησή του στα οκτώ εξάμηνα.
Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. Φ141/Β3/2166 (Φ.Ε.Κ. 308 τ.Β. 18-6-87) η οποία έχει ως ακολούθως:

 1. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών των Α.Ε.Ι.:

α) πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί έναν συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

β) Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

 • Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0
 • Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5
 • Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0
 1. Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το Πρόγραμμα Σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί αυτός να μη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου τους βαθμούς ενός αριθμού κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των διδακτικών μονάδων που προκύπτει από τα υπόλοιπα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου.  
Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διεξάγονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές μόνον εφ' όσον έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο των εγγραφών του αντίστοιχου εξαμήνου και έχουν ασκηθεί κανονικά (εφ' όσον υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις). Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του την αστυνομική ή/και τη φοιτητική του ταυτότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 2083/92 αν φοιτητής αποτύχει τέσσερις (4 φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, το Δ.Σ. του Τμήματος μπορεί ύστερα από αίτησή του και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος, να ορίσει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής.

 

Μητρώο Διδασκαλίας (Απόφαση Γ.Σ. Τμήματος, 5-11-1996)

Με ευθύνη των διδασκόντων κάθε μαθήματος, τηρείται «μητρώο διδασκαλίας μαθημάτων», το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό ημερολόγιο παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, το μητρώο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω των Τομέων, που έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος σπουδών στα μαθήματα που τους αφορούν.

 

Οργάνωση Μαθημάτων σε εξάμηνα

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά το Χειμερινό (περιττό ή "μονό") και το Εαρινό (άρτιο ή "ζυγό") εξάμηνο. Κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό και να εξεταστεί στο τέλος του εξαμήνου. Η εγγραφή γίνεται σε ειδικά έντυπα που παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε καθορισμένες ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω.

Φοιτητής που δεν έχει εγγραφεί μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες σε κάποιο μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην εξέταση του αντίστοιχου εξαμήνου, αλλά ούτε και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου. Η μοναδική εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα είναι η ακόλουθη: Κάθε φοιτητής ακόμη και αν δεν προσέλθει για εγγραφή θεωρείται ότι έχει αυτόματα εγγραφεί και έχει δικαίωμα για εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα (ένδειξη Υ) του εξαμήνου φοίτησής του. Η εγγραφή ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο και δεν υπάρχει αυτόματη εγγραφή ή επανεγγραφή. Φοιτητές που δεν περατώνουν με επιτυχία την εξέταση του μαθήματος στο οποίο έχουν εγγραφεί, πρέπει να εγγραφούν εκ νέου σε μεταγενέστερο εξάμηνο, προκειμένου να εξεταστούν στο μάθημα αυτό.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 3 για εξετάσεις.

Κάθε φοιτητής μπορεί να καταρτίζει ένα δικό του, προσωπικό, πρόγραμμα 8 εξαμήνων μέσω του οποίου θα καταστεί πτυχιούχος, αφού λάβει υπόψη του τις υποδείξεις του ενδεικτικού προγράμματος.

Μάθημα που διδάχθηκε σε λιγότερες από 9 εβδομάδες θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς, οπότε με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ή επαναλαμβάνεται το μάθημα ή παρατείνεται το εξάμηνο.

Φοιτητής που απέτυχε στις εξετάσεις Ιανουαρίου ή Ιουνίου και Σεπτεμβρίου σε μάθημα επιλογής, έχει τη δυνατότητα ή να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα επιλογής.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής δηλώνει τα μαθήματα του εξαμήνου που θα διδαχθεί. Εάν δεν προσέλθει να τα δηλώσει, χρεώνεται μόνον τα υποχρεωτικά του ενδεικτικού προγράμματος του αντίστοιχου εξαμήνου σπουδών του.

Η διπλωματική εργασία αρχίζει στο 7ο (Ζ) εξάμηνο, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο 8ο (Η) εξάμηνο, σύμφωνα με τον κανονισμό που παρατίθεται παρακάτω. Στη Γραμματεία αποστέλλεται μόνο ένας βαθμός, ο οποίος είναι ο βαθμός επιτυχίας των δύο εξαμήνων.

Αρχή της σελίδας


Διπλωματική Εργασία

Γενικά

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου σπουδών, δηλαδή του τελευταίου έτους σπουδών και ισοδυναμεί με 15 διδακτικές μονάδες. 

Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών (απόφαση ΓΣ 14.5.2008)

Από τον Πρόεδρο του Τμήματος ορίζεται Επιτροπή διετούς θητείας, υπεύθυνη για τις Διπλωματικές Εργασίες, που απαρτίζεται από ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε Τομέα, τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή που ορίζονται από τα Δ.Σ. των αντίστοιχων συλλόγων. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών από τους Τομείς το μήνα Απρίλιο και τα ανακοινώνει στις αρχές Μαΐου, αφού προηγουμένως εγκριθούν από τους οικείους Τομείς του Τμήματος. Ορίζεται επίσης χρονική περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνέντευξης από τα μέλη ΔΕΠ που προτείνουν τα θέματα.
Κάθε φοιτητής (6ου εξαμήνου και πάνω) υποβάλλει μόνο μία αίτηση με όλα τα θέματα που τον ενδιαφέρουν, ακόμη και αν αυτά προέρχονται από περισσότερους Τομείς. Η αίτηση υποβάλλεται στον Τομέα πρώτης προτίμησης.
Αν κάποιος φοιτητής δεν επιλεγεί στον Τομέα πρώτης προτίμησης, η αίτησή του διαβιβάζεται μέσω του εκπροσώπου του Τομέα στον Τομέα 2ης προτίμησης κ.ο.κ.
Η επιλογή των φοιτητών στις προτεινόμενες Διπλωματικές Εργασίες ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ο τελικός, συνολικός κατάλογος εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος και δημοσιοποιείται από την Επιτροπή των Διπλωματικών Εργασιών.
Συνιστάται σε κάθε μέλος ΔΕΠ να ανακοινώνει ένα (1) τουλάχιστον θέμα Διπλωματικής Εργασίας για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Συνιστάται επίσης ο μέγιστος αριθμός Διπλωματικών Εργασιών να είναι τρεις (3) ανά μέλος ΔΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή άσκηση των φοιτητών. Δεν μπορούν δύο φοιτητές να έχουν το ίδιο θέμα. Αν αυτό απαιτείται για ειδικούς πειραματικούς λόγους, τότε τα άτομα αυτά παίρνουν παρόμοια θέματα, αλλά με διαφοροποίηση που να επιτρέπει ανεξάρτητη πειραματική εργασία και ανεξάρτητη συγγραφή θεωρητικού μέρους.
Ως διάρκεια ουσιαστικής εργαστηριακής παρουσίας για τη διεξαγωγή της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται ελάχιστος χρόνος εννέα (9) μηνών και μέγιστος χρόνος δώδεκα (12) μηνών. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα χρόνου, τη λύση δίδει ο οικείος Τομέας και η Επιτροπή των Διπλωματικών Εργασιών, παρουσία του υπευθύνου μέλους ΔΕΠ.
Κριτήρια επιλογής φοιτητών είναι η επιτυχής παρακολούθηση των απαιτούμενων για κάθε Διπλωματική Εργασία μαθημάτων και συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών από το μέλος ΔΕΠ που έχει ορίσει τα θέματα. Το μέλος ΔΕΠ μετά τη συνέντευξη ενημερώνει την Επιτροπή για τους φοιτητές που επέλεξε να εργαστούν στο ή στα θέματα.
Για κάθε Ακαδημαϊκό έτος πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός Διπλωματικών Εργασιών. Επειδή η Διπλωματική εργασία αποτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να καλύπτονται οι ανάγκες σε θέματα. Σε περίπτωση έλλειψης θεμάτων, η επιτροπή αναζητά λύση για όλους τους φοιτητές που διανύουν το 4ο έτος σπουδών.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης, και επειδή η Διπλωματική Εργασία είναι πειραματική ερευνητική εργασία με στόχο την εκμάθηση τεχνικών, τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου, τη χρήση βιβλιογραφίας και την ανάλυση - αξιολόγηση αποτελεσμάτων, δεν δίδονται θεωρητικές Διπλωματικές Εργασίες που αφορούν σε αναζήτηση βιβλιογραφίας.
Κάθε Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται δημόσια μετά από ανακοίνωση του υπευθύνου μέλους ΔΕΠ στον πίνακα ανακοινώσεων. Ο φοιτητής παραδίδει δύο αντίτυπα της Διπλωματικής, το ένα στο υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και το άλλο στη βιβλιοθήκη του Τομέα.

Η Διπλωματική Εργασία, ως υποχρεωτικό μάθημα, διεξάγεται στο Τμήμα Βιολογίας. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση συνεργασίας μέλους ΔΕΠ με Επιστήμονες Δημοσίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Κλινικών ή Νοσοκομείων, το πρακτικό μέρος μπορεί να γίνει στον αντίστοιχο ερευνητικό χώρο. Κάθε μέλος ΔΕΠ συνιστάται να επιβλέπει το πολύ δύο (2) Διπλωματικές Συνεργασίας εκτός του Τμήματος Βιολογίας.
Το Τμήμα παρέχει, μέσω της τακτικής πίστωσης, προς τους Τομείς ένα συγκεκριμένο ποσό για τις Διπλωματικές Εργασίες, και φροντίζει για την οικονομική ενίσχυσή τους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Παν/μίου Αθηνών.

.

Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών (2008-2009)
Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Αν. Καθ. Κ. Γκανή-Σπυροπούλου, Εκπρόσωπος του Τομέα Βοτανικής
  Μέλη
 • Αν. Καθ. Β. Αλεπόρου-Μαρίνου, Εκπρόσωπος του Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
 • Αν. Καθ. Ι. Παπασιδέρη, Εκπρόσωπος του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
 • Επίκ. Καθ. Ι. Καστρίτση-Καθαρίου, Εκπρόσωπος του Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας
 • Επίκ. Καθ. Β. Μοντεσάντου, Εκπρόσωπος του Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής
 • Επίκ. Καθ. Π. Παπαζαφείρη, Εκπρόσωπος του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
 • Επίκ. Καθ. Σ. Τσιτήλου, Εκπρόσωπος του Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
 • 3 Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

  Αρχή της σελίδας


  Κατανομή Μαθημάτων σε Εξάμηνα

  Συντμήσεις:

  Θ = Ώρες Διδασκαλίας εβδομαδιαίως ΖΘΒ = Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
  Α = Ώρες Εργαστηριακών ασκήσεων εβδομαδιαίως ΒΚΒ = Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Υ = Μάθημα Υποχρεωτικό ΟΙΚ = Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
  Ε = Μάθημα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό ΦΖΑ = Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
  Κ.Α. = Κωδικός αριθμός μαθήματος ΧΤ = Τμήμα Χημείας
  Δ.Μ. = Διδακτικές Μονάδες ΜΤ = Τμήμα Μαθηματικών
  ΒΜΒ = Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας ΦΤ = Τμήμα Φυσικής
  ΒΟΤ = Τομέας Βοτανικής ΓΤ = Τμήμα Γεωλογίας
  ΓΕΒ = Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας ΦΣ = Φιλοσοφική Σχολή
  ΔΙΑΤ = Διατομεακό μάθημα  

  A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  Εισαγωγή στη Βιολογία
  101
  3
  3
  Υ
  4
  ΓΕΒ
  Γενικά Μαθηματικά
  106
  5
  -
  Υ
  5
  ΜΤ
  Εισαγωγή στη Βοτανική
  103
  4
  3
  Υ
  5
  ΒΟΤ
  Ανόργανη Χημεία
  104
  3
  3
  Υ
  4
  ΧΤ
  Οργανική Χημεία
  105
  5
  3
  Υ
  6
  ΧΤ

   

  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  201
  4
  3
  Υ
  5
  ΒΜΒ
  Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική
  206
  4
  3
  Υ
  5
  ΟΙΚ
  Ζωολογία Ι
  102
  4
  3
  Υ
  5
  ΖΘΒ
  Φυσική
  204
  4
  3
  Υ
  5
  ΦΤ
  Αναλυτική Χημεία
  205
  3
  4
  Υ
  4
  ΧΤ

  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  Βιοχημεία ΙΙ
  301
  4
  3
  Υ
  5
  ΒΜΒ
  Κυτταρική Βιολογία
  302
  4
  3
  Υ
  5
  ΒΚΒ
  Φυσιολογία Φυτών
  304
  4
  3
  Υ
  5
  ΒΟΤ
  Ζωολογία ΙΙ
  203
  3
  3
  Υ
  4
  ΖΘΒ
  Φυσική Ανθρωπολογία
  502
  3
  3
  Ε
  4
  ΦΖΑ
  Παλαιοντολογία
  510
  3
  3
  Ε
  4
  ΓΤ
  Ανατομία Φυτών
  507
  3
  3
  Ε
  4
  ΒΟΤ

  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  Γενετική
  401
  5
  3
  Υ
  6
  ΓΕΒ
  Μοριακή Βιολογία
  402
  4
  3
  Υ
  5
  ΒΜΒ
  Γενική Οικολογία
  403
  4
  3
  Υ
  5
  ΟΙΚ
  Φυσιολογία Ζώων
  404
  4
  3
  Υ
  5
  ΦΖΑ
  Παιδαγωγικά
  610
  2
  3
  Ε
  3
  ΦΣ
  Βιοστατιστική
  608
  3
  -
  Ε
  3
  ΜΤ
  Μεταβολισμός Φυτών
  601
  4
  3
  Ε
  5
  ΒΟΤ

  Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  Οικολογία Πληθυσμών
  501
  4
  3
  Υ
  5
  ΟΙΚ
  Γενική Μικροβιολογία
  303
  4
  3
  Υ
  5
  ΒΟΤ
  511
  2
  3
  Ε
  3
  ΟΙΚ
  Ανοσολογία
  503
  3
  3
  Ε
  4
  ΦΖΑ
  Ειδικά Θέματα Γενετικής
  504
  4
  -
  Ε
  4
  ΓΕΒ
  Γενετική Ανθρώπου
  505
  3
  3
  Ε
  4
  ΓΕΒ
  Βιολογία Φυτικού Κυττάρου
  506
  3
  2
  Ε
  4
  ΒΟΤ
  Χερσαία Φυτά & Μύκητες
  512
  3
  3
  Ε
  4
  ΟΙΚ

  ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  Ειδικά θέματα Μοριακής και Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
  603
  3
  3
  Ε
  4
  ΒΟΤ
  Υδατοκαλλιέργειες
  605
  3
  3
  Ε
  4
  ΖΘΒ
  Βιοφυσική
  606
  4
  3
  Ε
  5
  ΒΚΒ
  Κλινική Χημεία
  607
  3
  3
  Ε
  4
  ΒΜΒ
  611
  3
  3
  Ε
  4
  ΖΘΒ
  Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων
  808
  3
  3
  Ε
  4
  ΦΖΑ
  Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας
  612
  4
  3
  Ε
  5
  ΒΚΒ
  Βιοπληροφορική
  614
  3
  3
  Ε
  4
  ΒΚΒ
  Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας
  615
  4
  -
  Ε
  4
  ΒΜΒ

  Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  708
  4
  3
  Υ
  5
  ΔΙΑΤ
  Διπλωματική εργασία
  801
  Υ
  15
  Οικοσυστήμστα επιφανειακών υδάτων
  709
  2
  3
  Ε
  3
  ΟΙΚ
  703
  4
  3
  Ε
  5
  ΒΚΒ
  Βιολογική Ωκεανογραφία
  704
  3
  3
  Ε
  4
  ΖΘΒ
  Ιχθυολογία
  705
  2
  3
  Ε
  3
  ΖΘΒ
  Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης
  707
  4
  -
  Ε
  4
  ΓΕΒ

  Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος μαθήματος
  Κ.Α.
  Θ
  Α
  Υ/Ε
  Δ.Μ.
  Τομέας/Τμήμα
  Διπλωματική Εργασία
  801
  Υ
  15
  Οικοφυσιολογία Φυτών
  802
  4
  3
  Ε
  5
  ΒΟΤ
  Χερσ. Οικοσυστήματα Ελλάδας
  804
  4
  3
  Ε
  5
  ΟΙΚ
  Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας
  706
  4
  -
  Ε
  4
  ΒΜΒ
  Βιοτεχνολογία
  806
  3
  3
  Ε
  4
  ΔΙΑΤ
  Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών
  809
  3
  3
  Ε
  4
  ΒΟΤ

  Αρχή της σελίδας


  Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων που διδάσκουν στο Τμήμα Βιολογίας

  I) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  A) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας
  Ε. Κοσκερίδου, Λέκτορας Τηλ: 210-7274165

  Β) ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

  Τομέας Άλγεβρας & Γεωμετρίας
  Α. Καρτσακλής, Λέκτορας Τηλ: 210-7276388
  Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας
  Φ. Σιάννης, Λέκτορας Τηλ: 210-7276502

  Γ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

  Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
  Δ. Θεοδώρου, Επ. Καθηγητής Τηλ: 210-7276819
  Χ. Συμεωνίδης, Λέκτορας Τηλ: 210-7276827

  Δ) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

  Τομέας Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και περιβαλλοντικής Χημείας
  Ι. Μαρκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Τηλ: 210-7274891
  Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας
  Χ. Τζουγκράκη, Καθηγήτρια Τηλ: 210-7274130, 210-7274482
  Ν. Φερδερίγος, Καθηγητής Τηλ: 210-7274475
  Θ. Μαυρομούστακος, Αναπλ. Καθηγητής Τηλ: 210-7274293
  Τομέας Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής
  Ε. Λιανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τηλ: 210-7274319
  Ε. Αρχοντάκη, Επ. Καθηγήτρια Τηλ: 210-7274756

  II) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  Α) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  Τομέας Παιδαγωγικής
  Μ. Κασσωτάκης, Καθηγητής Τηλ: 210-7277527
  Α. Βέρδης, Λέκτορας

   

  Αρχή της σελίδας

 •  
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας. Copyright 2005, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
  Τελευταία ενημέρωση Monday, 14 September, 2009 20:40

  Administration by Ioannis K. Alexopoulos (jalexopbiol.uoa.gr)